Nolikums par licencēto makšķerēšanu lejpus Pļaviņu HES

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2020/19
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2020.gada 29.decembra domes sēdes
lēmumu Nr.356 (protokols Nr.32., 3.p.)
PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes
2021.gada 10.februāra
ārkārtas domes sēdes
lēmumu Nr.36 (protokols Nr.4., 2.p.)

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU
DAUGAVĀ LEJPUS PĻAVIŅU HES

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu, Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 15.punktu

 I. Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES (turpmāk – Nolikums) nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Daugavā lejpus Pļaviņu HES spēkstacijas aizsprosta un atrodas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu Daugava ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
 2. Licencētā makšķerēšana Daugavā lejpus Pļaviņu HES spēkstacijas aizsprosta tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 800), pamatojoties uz Zvejniecības likuma panta piekto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 799) 5.2.apakšpunktu, lai regulētu limitēta apjoma makšķerēšanu šī Nolikuma 4.punktā norādītajā Daugavas posmā un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus šajos ūdeņos, regulējot makšķernieku, vēžotāju un zemūdens mednieku skaitu, papildinātu zivju resursus, tos aizsargātu un attīstītu makšķerēšanas vietas infrastruktūru.
 3. Pamatojoties uz Aizkraukles novada pašvaldības 2020. gada 28. maija lēmumu Nr. 169 (protokols Nr.16.,3.p.) “Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES” un 2019. gada 13. jūnija pilnvarojuma līgumu Nr.2.3-1/20/184, licencēto makšķerēšanu Nolikuma 4.punktā norādītajā vietā organizē biedrība “Vides Aizsardzības Asociācija”, reģistrācijas numurs: 50008135431, adrese: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, kontakttālrunis +37129411377, e-pasts: atbalsts@inspektori.lv (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs).

 II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

 1. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā lejpus Pļaviņu HES spēkstacijas aizsprosta (1. pielikums), atrodas Daugavas posmā 1000 m lejup pa straumi no Pļaviņu HES spēkstacijas aizsprosta, izslēdzot Daugavas posmu, kas ietilpst Pļaviņu HES aizsprosta aizsargjoslas zonā – no labā krasta puses 765 metrus lejpus aizsprosta, bet no kreisā krasta puses 615 metrus lejpus aizsprosta (turpmāk – licencētās makšķerēšanas posms). Licencētās makšķerēšanas posms ir iezīmēts ar krastā izvietotām norādēm par licencētās makšķerēšanas teritorijas sākumu un beigām.
 2. Licencētās makšķerēšanas posmā atļauta makšķerēšana no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu un no laivas (izņemot laika periodu no 1.marta līdz 31.maijam), uzrādot attiecīgajam laika periodam derīgu licenci.
 1. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas posmā notiek visu gadu atbilstoši noteikumos Nr. 800 noteiktajām prasībām, ievērojot šādus papildu nosacījumus:
  • pavasara periodā (no 1. marta līdz 31. maijam) makšķerēšanā aizliegts izmantot spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi;
  • no kopējā atļautā makšķeru skaita (divas makšķeres) makšķerēšanai ar dabīgo ēsmas zivi vai no tās atdalītu gabalu atļauts izmantot tikai vienu makšķeri;
  • aizliegts atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no makšķerēšanas rīkiem tālāk par 25 metriem;
  • licencētā makšķerēšanas posmā ir aizliegts vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām;
 2. Jebkāda veida makšķerēšana Pļaviņu HES stingrā režīma zonā ir aizliegta.

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

 1. Makšķerēšana licencētās makšķerēšanas posmā atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm:
 

 

Licences nosaukums Licences cena

(EUR)

8.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim (2.pielikums) 2,50
8.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim par samazinātu maksu (3.pielikums) 1,00
8.3. Vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas (arī ar spiningu) laika periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim  (4.pielikums) 5,00
8.4. Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas laika periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu (5. pielikums) 3,50
8.5. Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam (6. pielikums) 5,00
8.6. Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi) no krasta vai no ledus laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam par samazinātu maksu (7. pielikums) 4,00
8.7. Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim (8. pielikums) 30,00
8.8. Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1.jūnija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu (9. pielikums) 15,00

 

9. Nolikuma 8.2., 8.4., 8.6. un 8.8. apakšpunktos norādītās licences par samazinātu maksu ir tiesīgi iegādāties:

  • bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
  • personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
  • personas ar invaliditāti;
  • politiski represētās personas;
  • licencētās makšķerēšanas posma krasta zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.

10. Iegādājoties licences par samazinātu maksu, jāuzrāda:

   • Nolikuma 11.1.- 11.4. apakšpunktā norādītajām personām – apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), turklāt personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jāuzrāda arī invaliditātes apliecību, bet politiski represētām personām – politiski represētās personas apliecību;
   • Nolikuma 11.5. apakšpunktā norādītajām personām – zemesgrāmatas apliecību par attiecīgās personas īpašumtiesībām licencētās makšķerēšanas posma krasta zemei, kā arī personu apliecinošu dokumentu.

IV. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija

 1. Katra licence satur sekojošus rekvizītus:
  • licences nosaukums un veids;
  • kārtas numurs;
  • derīguma termiņš;
  • licences cena;
  • licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;
  • licences saņēmēja vārds, uzvārds;
  • licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;
  • izsniegšanas datums.
 2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
 3. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
 4. Visām licencēm ir pasaknis, kas paliek licencētās makšķerēšanas organizētājam.
 5. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:
  • SIA „Virši-A” degvielas uzpildes stacija, Gaismas ielā 1, Aizkrauklē, visu diennakti;
  • SIA „Virši-A” degvielas uzpildes stacija, Kalngali, Aizkraukles novadā, visu diennakti;
  • Interneta vietnē epakalpojumi.lv;
  • Interneta vietnē manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope”, sadaļā “Copes kartes un licences” izvēloties attiecīgo ūdenstilpi ir iespēja iegādāties elektroniskās licences jebkurā diennakts laikā.

16. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti licenču iegādes vietās, norādot vārdu un uzvārdu, licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei. Visi dati tiek reģistrēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu aizsardzību.

V. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums

17. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – 20% no licenču pārdošanā iegūtajiem naudas līdzekļiem pārskaita valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.

18. Licencētās makšķerēšanas organizētāju rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kurus izlieto vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

 VI. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

19. Visiem makšķerniekiem, izņemot tos, kuri licenci iegādājušies interneta vietnē epakalpojumi.lv vai www.manacope.lv, uzreiz pēc makšķerēšanas beigām loms jānorāda licences otrā pusē saskaņā ar lomu uzskaites tabulu (10. pielikums). Ja lomu uzskaites tabulā nepietiek vietas, ierakstus iespējams pārnest jaunā lapā pēc licences otrā pusē esošā parauga.

20. Izmantotās licences, kā arī tās, kurām beidzies derīguma termiņš, nepieciešams nodot:

20.1. vienas dienas licenci un mēneša licenci (izņemot interneta vietnē epakalpojumi.lv vai www.manacope.lv iegādātās licences) – divu dienu laikā pēc makšķerēšanas beigām kādā no to iegādes vietām.

20.2. licences, kuras iegādātas interneta vietnē  www.epakalpojumi.lv vai www.manacope.lv, datus par iegūtajiem lomiem iesniegt elektroniski divu dienu laikā (lomu atskaites iesniegšanas termiņš) pēc makšķerēšanas licences darbības beigu datuma tajā interneta vietnē, kurā tika iegādāta licence. Lomu atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/paturēts vai licence nav izmantota.

20.2.1. ja makšķernieks licenci iegādājies pats no sava lietotāja profila, licences atskaiti nodod no lietotāja profila sadaļas “Mani pirkumi” (ja licencei nav beidzies derīguma termiņš) vai “Pirkumu vēsture” (ja licencei beidzies derīguma termiņš).

20.2.2. ja makšķerniekam licenci iegādājusies cita persona, licences atskaite jāiesniedz, izmantojot licences pirkuma e-pastā norādīto saiti lomu atskaites iesniegšanai.

 1. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neiesniegs licenču un lomu tabulas šī nolikuma 20.1. un 20.2. punktā minētajā termiņā, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos, saskaņā ar MK noteikumu Nr.799, 8.11. apakšpunktu, tiks liegta iespēja iegādāties jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai vai licencētajai vēžošanai, divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
 2. Personas, kurām tiek piemērots šī nolikuma 21. punktā minētais aizliegums iegādāties makšķerēšanas licences, tiek informētas par lieguma piemērošanu un tā termiņu, nosūtot informatīvu e-pastu, sūtot SMS vai sazinoties telefoniski.
 3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz valsts zinātniskajam institūtam “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” (turpmāk – institūts) pārskatu par realizēto licenču veidiem, skaitu un iegūtajiem makšķernieku lomiem par iepriekšējo gadu, pamatojoties uz iesniegto licenču datiem.

VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi, atbildība un pasākumu plāns zivju

resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

 1. Papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam, licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
  • nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību;
  • reģistrēt personas, kas pārkāpušas Nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas;
  • uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, reģistrēt realizētās un izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;
  • nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši Nolikuma V. nodaļai;
  • veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši Nolikuma VI. nodaļā noteiktajai kārtībai un sniegt ziņas institūtam saskaņā ar Nolikuma 24. punktu;
  • nodrošināt vides uzkopšanu 10 metru platā krasta joslā licencētās makšķerēšanas vietā;
  • iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim;
  • uzskaitīt interneta vietnē epakalpojumi.lv un www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
  • noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
  • katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu atbilstoši noteikumu Nr. 799 2. pielikumam;
  • izvietot informatīvas zīmes licencētās makšķerēšanas vietā;
  • papildināt zivju krājumus Daugavā, ja tas ir paredzēts saskaņā ar institūta rekomendācijām.

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs neatbild par makšķernieku personīgās drošības pasākumu ievērošanu, makšķerējot no krasta, laivas vai ledus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kuras neattiecas uz šī Nolikuma būtību, ievērošanu.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai licencētās makšķerēšanas  posmā no 2020. gada līdz 2025.gada 31.decembrim, kas ietver:

 • maluzvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču pārbaudes šī nolikuma darbības laikā;
 • atbilstoši ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas un institūta rekomendācijām piedalīties zivju krājumu papildināšanas un dabiskā nārsta aizsardzības pasākumos.

VIII. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

 1. Nolikuma ievērošanu kontrolē Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, kā arī to uzraudzībā piedalās Zvejniecības likuma 20. pantā minētās personas.
 2. Licencētās makšķerēšanas posmā darbojas licencētās makšķerēšanas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai un kontrolei.

IX. Noslēguma jautājums.

 1. Nolikums pēc tā saskaņošanas ar noteikumu Nr. 799 10. punktā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Aizkraukles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma ”Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā un ir spēkā līdz 2025.gada 31.decembrim.

X. Nolikuma pielikumi

 1. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
  • Licencētās makšķerēšanas posma shēma (1. pielikums);
  • Licenču paraugi (2. – 9. pielikums);
  • Lomu uzskaites tabulas paraugs (10. pielikums);
  • Nolikuma saskaņojumi (11. pielikums).

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs L.Līdums

 

 1. pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Daugavas upes shēma ar licencētās makšķerēšanas robežu lejpus Pļaviņu HES

2. pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim

 

Cena 2,50 EUR                                                                  VAS 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                               (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

20__. gada _____________________.

  (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

(licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

                                                                (makšķernieka paraksts)

 

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

                                                                      (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

                (datums)

Licencētās makšķerēšanas posmā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim

 

PASAKNIS

Cena 2,50 EUR

VAS 00001

 

Izsniegta _________________

Makšķernieka vārds _________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

 

 

3. pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1 jūnija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu

 

Cena 1,00 EUR                                                                 SAS 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                               (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

20__. gada _____________________.

  (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

                                 (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

                                                                (makšķernieka paraksts)

 

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

                                                                       (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

                (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu

 

PASAKNIS

Cena 1,00 EUR

SAS 00001

 

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds ________________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

 

 

4. pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas laika periodā no 1. maija līdz 28. (29.) februārim

 

Cena 5,00 EUR                                                                  LAS 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                               (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

20__. gada _____________________.

  (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstāk minēto makšķernieku ____________________________________________.

                                 (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus__________________________________________.

                                                                (makšķernieka paraksts)

 

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

                                                                       (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

                (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas laika periodā no 1. maija līdz 28. (29.) februārim

 

PASAKNIS

Cena 5,00 EUR

LAS 00001

 

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds ________________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

 

5. pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas laika periodā no 1. maija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu

 

Cena 3,50 EUR                                                                  GAS 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                               (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

20__. gada _____________________.

  (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstāk minēto makšķernieku ____________________________________________.

                                 (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus __________________________________________.

                                                                (makšķernieka paraksts)

 

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

                                                                       (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

                (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas laika periodā no 1. maija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu

 

PASAKNIS

Cena 3,50 EUR

GAS 00001

 

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds ________________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

 

 

6. pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

 

Cena 5,00 EUR                                                                  PAV 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                               (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

20__. gada _____________________.

  (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

                                 (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

                                                                (makšķernieka paraksts)

 

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

                                                                       (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

                (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam

 

PASAKNIS

Cena 5,00 EUR

PAV 00001

 

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds ________________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

 

7.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam par samazinātu maksu

 

Cena 4,00 EUR                                                                  PAV 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                               (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

20__. gada _____________________.

  (makšķerēšanas datums)

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstākminēto makšķernieku ____________________________________________.

                                 (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

                                                                (makšķernieka paraksts)

 

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

                                                                       (licences izsniegšanas datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

                (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (izņemot ar spiningu ar mākslīgo vai dabīgo ēsmas zivi) no krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam par samazinātu maksu

 

PASAKNIS

Cena 4,00 EUR

PAV 00001

 

Izsniegta _________________

makšķernieka vārds ________________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

 

 

8.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim

 

Cena 30,00 EUR                                                               MEN 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                                           (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstāk minēto makšķernieku ____________________________________________.

                                              (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

                                                                                 (makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Licence derīga līdz 20__. gada _____________________.

(licences beigu datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

      (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim

 

PASAKNIS

Cena 30,00 EUR                                                               MEN 00001

 

Izsniegta ____________________

makšķernieka vārds

____________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

Līdz 20__.gada ____________­­­_

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

9.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Licenču paraugi

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim  par samazinātu maksu

 

Cena 15,00 EUR                                                               SEN 00001

Licence izsniegta _________________________________________

                                                                           (licences saņēmēja vārds, uzvārds)

Daugavā lejpus Pļaviņu HES licencētās makšķerēšanas vieta

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazīstināju augstāk minēto makšķernieku ____________________________________________.

                                              (licences izsniedzēja paraksts)

 

Ar licencētās makšķerēšanas Nolikumu iepazinos un apņemos pildīt tā nosacījumus ___________________________________________.

                                                                                 (makšķernieka paraksts)

Licence izsniegta 20__. gada _____________________.

(licences izsniegšanas datums)

Licence derīga līdz 20__. gada _____________________.

(licences beigu datums)

Lūdzam licenci ar aizpildītu lomu uzskates tabulu nodot jebkurā no licenču tirdzniecības vietām vai nosūtīt pa pastu biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” (adrese licences augšpusē) līdz 20__. gada _______________.

      (datums)

Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas video novērošana maluzvejniecības novēršanai.

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Pasta adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431)

 

Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laika periodā no 1. jūnija līdz 28. (29.) februārim par samazinātu maksu

 

 

PASAKNIS

Cena 15,00 EUR                                                               SEN 00001

 

Izsniegta ____________________

makšķernieka vārds

____________________

uzvārds

20__. gada ________________

(datums)

Līdz 20__.gada ____________­­­_

(datums)

 

Licence nodota laikā:

 

□ jā                          □ nē

 

Konstatēti pārkāpumi:

□ jā                          □ nē

10.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

Lomu uzskaites tabulas paraugs

Lomu uzskaites tabula Piezīmes
Makšķerēšanas datums Zivs suga Skaits Kopējais svars
Nepieciešamības gadījumā ierakstus var pārnest jaunā lapā pēc šī parauga. Lūdzam ievērot licences ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu nodošanas termiņu!

Jebkura veida licenču īpašniekiem, kuri neiesniegs attiecīgās licences vai sakarā ar cita veida pārkāpumu, būs liegta iespēja iegādāties visa veida licences makšķerēšanai licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un arī nākošajā gadā.

Pēc licenču saņemšanas notiek tajās fiksēto datu apstrāde un apkopošana analoģiska satura elektroniskajā tabulā, un dati tiek iesniegti institūtam zivju krājumu stāvokļa novērtēšanai.

 

11.pielikums

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Pļaviņu HES

NOLIKUMA SASKAŅOJUMI

Nolikums saskaņots ar:

 1. Zemkopības ministrija
 2. Valsts zinātnisko institūtu “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR””
 3. Valsts vides dienests
 4. Aizkraukles novada dome
 5. VARAM

Vides Aizsardzības Asociācija, biedrība